Over King Alfonso

Wie is Kris Heeren (King Alfonso bvba)

Kris Heeren heeft een achtergrond van 10 jaar als leidinggevende binnen diverse private organisaties en 20 jaar als HR-consultant voor private en publieke organisaties in het algemeen en voor de gezondheidssector in het bijzonder.

Zo werkte hij na zijn studies van licentiaat in de rechten (KULeuven) 5 jaar als verzekeringsjurist bij Mercator, nu La Baloise. Hij stapte vervolgens in het operationeel management bij de Aviapartnergroep op de luchthaven van Zaventem waar hij achtereenvolgens over een periode van 5 jaar de functies van Quality Manager, Training Manager en Catering Logistics Manager waarnam. Hij leerde er zijn eerste stappen zetten in een modern personeelsbeleid en onderkende er het motiverend effect van een jobrotatiesysteem. In 1997 ruilde hij de luchtvaartsector in voor de maritieme sector en werd General Manager van de Belgian Fruit Forwarding Company  in de haven van Antwerpen en Zeebrugge, deel uitmakend van de Sea-Invest groep. Omwille van de bedrijfskennis werd hij eind 1998 aangetrokken door Hudson, leider op de markt van HR-consultancy. Hij bleef daar uiteindelijk bijna 14 jaar actief en bouwde er de markt van HR-consultancy voor de gezondheidssector uit.

In maart 2012 startte hij zijn eigen bedrijf: King Alfonso.


Professionele expertise

• Headhunting van topmanagementfuncties in publieke, private en not for profit sectoren 
• Begeleiding van rekruterings- en selectieprocessen van hogere kaderfuncties in volgende sectoren: industriële productie, ziekenhuizen, financiële holdings, handelsmaatschappijen en voedingsnijverheid en topbenoemingen Europese, Federale en Regionale overheid • Opzetten en begeleiden van assessment centers in bovenvermelde opdrachten • Identificeren van competenties en opmaken van competentieprofielen in het kader van evaluatiesystemen, selectiebeslissingen en development centers. • Training geven in evaluatiesystemen en functioneringsgesprekken • Individuele coaching en coaching van groepen
 • Verantwoordelijk als projectleider voor het segment ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en not-for-profit-organisaties met als concrete opdrachten: de begeleiding van fusies en veranderingsprojecten binnen deze organisaties. Deze segmentbenadering omvatte het toepassen van de verschillende product lines van Hudson gaande van performance management en compensation & benefits over assessment van directieleden bij fusies, coaching en teambuilding van nieuwe directieteams tot het identificeren van cultuurverschillen en het nemen van aangepaste maatregelen terzake 
• Deelname als assessor in het assessment center ter selectie van de voorzitters van de directiecomités van de federale overheidsdiensten in het kader van de  Copernicushervorming 
• Mede-auteur van het boek Arts in het Ziekenhuis – een HR-perspectief
 • Lector en begeleider bij vorming-seminaries georganiseerd door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegings- wetenschappen KULeuven.


Een relevante beroepservaring in rekrutering & selectie van 20 jaar.

Uitgevoerde opdrachten binnen de ziekenhuissector
•   Individuele coaching AZ Sint Maria Halle Individuele coaching van de medisch directeur naar aanleiding van afgelegd assessment center en aanstelling in de functie.
 Opstarten van coachings voor medische diensthoofden (start juli 2012)
. Rode Kruis Vlaanderen Individuele coaching van de Directeur Werving en Communicatie naar aanleiding van afgelegd assessment center en aanstelling in de functie
. AZ St-Maarten Duffel
 Begeleiding en coaching van leden van het Medisch Management Team (hoofdgeneesheer en adjunct-hoofdgeneesheer (gestart juni 2012)).
•   Coaching van groepen AZ Sint-Elisabeth Herentals 
Coaching van directiecomité: proces van competentieprofielen beschrijven van het directiecomité, organiseren van development centers, begeleiding bij de opmaak van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen en evaluatie van deze plannen. Begeleiding van de Raad van Bestuur inzake het gerelateerde bestuursmodel en de verhouding Raad van Bestuur en Directiecomité.
 RZ Jan Ypermanziekenhuis Ieper
 Begeleiding van de Raad van Bestuur en Directiecomité naar nieuw bestuursmodel en bestuurscharter samen met opmaak nieuwe statuten. Coaching van Raad van Bestuur naar toezichthoudend bestuursmodel, coaching van Directiecomité op medisch en algemeen managementvlak van een fusieziekenhuis, evaluatie van bestuurdersploeg en installeren van nieuwe onafhankelijke bestuurders
. AZ Salvator Hasselt
 Coaching van directiecomité naar realisaties van doelstellingen volgens kwadrant-model, teambuilding teneinde te komen tot een effectief en slagvaardig directieteam, individuele begeleiding en coaching van leden van het directiecomité n.a.v. afgenomen development centers
. Fusie en installatie van Huisartsensyndicaat Domus Medica
 Begeleiding van de fusie van 5 vzw’s van huisartsen tot één huisartsensyndicaat Domus Medica, bepaling van missie, visie, strategie, conflictmanagement en bemiddeling tussen de fuserende vzw’s en hun afgevaardigden, opmaak van statuten en financieel plan. AZ Groeninge
 Begeleiding bij de fusie van 4 lokale ziekenhuizen. Begeleiding van de Raad van Bestuur. Bepaling van nieuwe organisatiestructuur.  Assessment van directieploeg en rolinvulling in de nieuwe structuur.
 Coaching van nieuwe directieploeg.
•   Werving en selectie van directiefuncties Ziekenhuis Oost-Limburg 
Algemeen Directeur, Hoofdgeneesheer, Administratief Economisch Directeur, Verpleegkundig Paramedisch Directeur, Personeelsdirecteur, Bedrijfskundig Directeur, Programmamanagers, Beleidsadviseurs, Zorgcoördinatoren, ICT Manager, Patiënt Safety Manager
. Jessaziekenhuis 
Facility Directeur, Medisch Directeur, Financieel–Administratief Directeur
.  AZ St-Lucas Gent
 Algemeen Directeur , Medisch Directeur, Verpleegkundig Directeur, Directeur Facility & Technieken. AZ Nikolaas
 Algemeen Directeur, Voltijds Hoofdgeneesheer, Financieel-Administratief Directeur, Directeur Beleidsinformatie, Apotheker Hoofd van Dienst
.  AZ St-Elisabeth Herentals
 Financieel-Administratief Directeur, Directeur IT en Beleidsinformatie
. AZ Groeninge Kortrijk
 Algemeen Directeur, Voltijds Hoofdgeneesheer, Personeelsdirecteur
. AZ Klina vzw Brasschaat 
Voltijds Hoofdgeneesheer, Financieel Administratief Directeur. Ziekenhuis Maas en Kempen Bree–Maaseik 
Algemeen Directeur
. RZ Tienen
 Algemeen Directeur. 
RZ Sint-Trudo Hoofdgeneesheer, Verpleegkundig Paramedisch Directeur
. Mariaziekenhuis Noord-Limburg Overpelt
 Financieel-Administratief Directeur
. Stedelijk Ziekenhuis Roeselare
 Algemeen Directeur, Personeelsdirecteur, Directeur Facility, Financieel-Administratief Directeur
. UZ Leuven
 Assessments van medische diensthoofden uit diverse disciplines
 75 kandidaten medisch diensthoofd gescreend in het kader van een mogelijke aanstelling als medisch diensthoofd.

Selectie van directiefuncties binnen overheidscontext
Gedelegeerd Bestuurder Flanders Investment & Trade (2012) 
• Algemeen Directeur Arbeidsmarktdienstverlening VDAB (2012)
 • Adjunct Algemeen Directeur TMVW
 • Administrateur Generaal Kind & Gezin
 • Administrateur Generaal IVA Inspectie
• Algemeen Directeur WoninGent
 • OCMW Secretaris OCMW Hasselt
 • Directeur Personeel en Organisatie OCMW Gent 
• Financieel Beheerder OCMW Gent
 • Stadssecretaris Stad Oostende
 • Werving via advertentie en executive search van een Directeur Personeel voor de centrale directie van Mechelen De Lijn
 • Werving en selectie van een Directeur Entiteit Vlaams Brabant De Lijn • Werving en selectie van een Directeur Entiteit Antwerpen
 • Werving en selectie van Directeur Marketing en Communicatie 
• Werving via search en selectie van algemeen directeur Lijncom
 • Werving en selectie van Directeur Entiteit Limburg 
• Werving en selectie van Directeur Entiteit Oost-Vlaanderen 
• Development centers voor afdelingshoofden Directie Techniek & Exploitatie
 • Werving en selectie van Directeur Onderzoek 
• Werving en selectie van diverse functies binnen de directie marketing en communicatie.

Uitgevoerde opdrachten binnen de publieke sector
• Op Europees niveau: EPSO, EC, EU, European Youth Forum, NATO
• Op Federaal niveau: Nationale Loterij, FANC, NMBS Group, FOD Volksgezondheid, FOD P&O, FOD Mobiliteit & Vervoer, WIV, Nationaal Kankercentrum, CRE, …
• Op Vlaams niveau:
 Departementen: Diensten voor het algemeen regeringsbeleid (DDAR), Internationaal Vlaanderen (DiV), Onderwijs en Vorming (DOV), Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI), Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG), Financiën en Begroting (DFB), Cultuur, Jeugd, Sport en Media (DCJSM), Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE), Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW), Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (DRWO)
• Intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid: Agentschap Ondernemen (AO), Zorginspectie, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G), Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Vlaams Energieagentschap (VEA), Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Agentschap Ruimtelijke Ordening, Agentschap Wonen Vlaanderen
• Agentschappen met rechtspersoonlijkheid: Toerisme Vlaanderen (TVL), Kind en Gezin, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO), Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
• Extern verzelfstandigde agentschappen:
 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade) (FIT), Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (IWT), Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel), Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem), Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), Vlaams Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – VDAB, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), De Scheepvaart nv, Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn, Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie – Vlaanderen (IWT)
Strategische adviesraden:
Vlaamse Onderwijsraad, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen
Andere: Vlaamse Radio- en Televisieomroep – VRT, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!)
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), UZ Gent, Vlaams Parlement, Provinciebestuur Limburg
• Steden en gemeenten: Aalst, Antwerpen, Bilzen, Gent, Kortrijk, Oostende, Roeselare, …
• OCMW’s: Antwerpen, Beringen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Roeselare, …
• Intercommunales: CIPAL, Haviland, Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)
• Diversen (overheidsbedrijven,…): AZ Jan Palfijn Gent, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, ERSV Limburg, Havenbedrijf Antwerpen, Havenbedrijf Gent, Hogeschool Gent, POM Limburg, Sociaal Huis Oostende, UZ Gent, Zorgbedrijf Antwerpen.

 

KingAlfonso gebruikt cookies voor een betere surfervaring. Klik op de knop hiernaast om cookies te accepteren Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk te maken. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten